شهرداری شهر جدید هشتگرد
1397/اسفند/29
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی خرید گل و گیاه
آگهی مناقصه عمومی خرید گل و گیاه
1397/آبان/25 21:3:12
آگهی مناقصه عمومی خرید گل و گیاه به مبلغ 3/000/000/000 مهلت فروش اسناد:97/8/21 لغایت 97/9/1

آگهی مزایده عمومی خرید گل و گیاه به مبلغ 3/000/000/000

مهلت فروش اسناد:97/8/21 لغایت 97/9/1

برای اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها شهرداری شهرجدید هشتگرد تماس حاصل فرمایید.02644266400

اطلاعیه
تبلیغات