شوراي اسلامي  شهر جديد هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
تدوین نهایی اساسنامه هیئت مدیره مجتمع های مسکونی شهر جدید هشتگرد
تدوین نهایی اساسنامه هیئت مدیره مجتمع های مسکونی شهر جدید هشتگرد
1399/مرداد/13 14:14:35

تدوین نهایی اساسنامه هیئت مدیره مجتمع های مسکونی شهر جدید هشتگرد

در ادامه سلسه نشست های ساماندهی هیئت مدیره مجتمع های مسکونی، جلسه مشترکی با حضور اعضای شورای شهر، نماینده فرمانداری، ،هیئت مدیره شرکت عمران ، فرمانده کلانتری و نماینده شهرداری در دفتر شورای اسلامی برگزار شد

در این نشست با اعلام نهایی شدن موضوع تدوین اساسنامه ، مقرر گردید گام نهایی با برگزاری انتخابات و تعیین هیئت مدیره ها برداشته شود

موضوع ساماندهی وضعیت مجتمع های مسکونی از اولویتهای پیش روی شورای اسلامی در شش ماهه نخست سال جاری می باشد این طرح در راستای جامه عمل پوشاندن به بند دوم از ماده 80 قانون اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی است که اشعار میدارد: بررسی و شناخت کمبودها و نارسائیهای اجتماعی و فرهنگی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی می باشد. اولین جلسه ساماندهی هیئت مدیره مجتمع های مسکونی ابتدای امسال برگزار شد و متعاقب آن کارگروه مربوطه موظف به تدوین اساسنامه و شرح وظایف شده بود که اکنون با تهیه و تدوین آن و شکل گیری . قوانین مربوطه و به دنبال آن با تعیین هیئت مدیره ها، انتظار می رود بخش عمده ای از مسائل و مشکلات مجتمع ها مرتفع گردد.