شوراي اسلامي  شهر جديد هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد تعیین و انتخاب شد.
هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد تعیین و انتخاب شد.
1399/شهريور/18 11:5:9

جلسه ای با حضور تمامی اعضاء شورا به همراه نمایندگان محترم فرمانداری در محل دفتر شورای اسلامی تشکیل شد

آقای مرتضی کیهانی راد بعنوان رئیس شورا

خانم فاطمه جلیلی بعنوان بعنوان نایب رئیس شورا

آقای شمس اله ارمندئی بعنوان منشی اول شورا

آقای علی گلرخی بعنوان منشی دوم شورا

آقای حاتم سنجری بعنوان خزانه دار و مسئول مالی شورا

شایان ذکر است که این ترکیب هیئت رئیسه تا پایان دوره پنجم انتخاب شده اند.