شوراي اسلامي  شهر جديد هشتگرد
1401/تير/11
متن خبر
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر
1398/مهر/10 8:59:59
بررسی و شناخت کمبودها ، نیازهاو نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط

بدون شک مطالبات شهروندی از مسئولان، نفش کلیدی در حل مشکلات و نارسائیهای شهری دارد.

هر چه این مطالبات ، آگاهانه تر و با شناخت صحیح از وظایف دستگاهها صورت پذیرد، امکان تحقق مطالبات و درخواستها بیشتر خواهد شد.

ما برآنیم تا هر روز ، با اشاره به بخشی از وظایف شوراهای اسلامی شهر، شما شهروندان عزیز را در پیگیری و تحقق مطالبات و خواسته هایتان ، یاری رسانیم.

یکی از وظایف شوراهای شهر که در قانون هم به آن اشاره شده، به شرح زیر است:

بررسی و شناخت کمبودها ، نیازهاو نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط