شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
ساخت سراي محله در شهرجدیدهشتگرد فاز ٧ خيابان سرزمين
ساخت سراي محله در شهرجدیدهشتگرد فاز ٧ خيابان سرزمين
1397/آبان/25 20:51:54
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي و شهرداري شهرجديد هشتگرد، كلنگ مركز سراي محله شامل مجموعه تجاري، خدماتي، درماني و رفاهي با حضور شهردار و اعضاي شوراي اسلامي و هيئت مديره شركت عمران در فاز ٧ خيابان سرزمين به زمين زده شد.

مجموعه تجاري اين مركز سراي محله كه بامشاركت شركت عمران در حال انجام مي باشد، با مساحت ٤٤٩٠ مترمربع، شامل ٥٧ باب مغازه در دو طبقه مي باشد.
سراي محله خيابان سرزمين همچنين شامل يك مجموعه درماني با مساحت ٥٠٠ مترمربع در دوطبقه،با در نظر گرفتن پاركينگ عمومي به مساحت ٢٠٠٠ مترمربع و پل ماشين رو در خیابان سرزمین و ... مي باشد.