شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
گزارش در آمد و هزینه 6 ماهه نخست ابتدای سال 97 شهرداری شهرجدید هشتگرد
گزارش در آمد و هزینه 6 ماهه نخست ابتدای سال 97 شهرداری شهرجدید هشتگرد
1397/آبان/25 20:22:40
شهرداري شهرجديد هشتگرد گزارش درآمد و هزينه هاي ٦ ماهه نخست ابتداي سال ٩٧ خود را جهت اطلاع عموم منتشر كرد.