شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
برگزاری کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری در مدارس  شهرجدیدهشتگرد
برگزاری کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری در مدارس شهرجدیدهشتگرد
1397/اسفند/12 14:43:40

  با توجه به روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ و فرارسیدن آخرین چهارشنبه سال ، جهت آشنایی دانش آموزان با حوادث ناگوار پیش آمده در روزچهارشنبه سوری هر سال و آموزش و پیشگیری از حوادث احتمالی ، یک کارگاه آموزشی یک روزه با حضور کارشناسان اطفاء حریق آتش نشانی  شهرداری شهرجدیدهشتگرد در مدرسه بعثت برگزار شد 

 شایان ذکر است این کارگاه در تمامی مدارس و دانشگاه برگزار خواهد شد