شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/9
متن خبر
آگهی تجدید مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات با کاربری مسکونی
آگهی تجدید مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات با کاربری مسکونی
1397/دي/8 9:30:51

آگهی تجدید مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات با کاربری مسکونی شهرداری شهرجدید هشتگرد

مهلت فروش اسناد:97/10/3 لغایت 97/10/13

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید