شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
آگهی مزایده عمومی در خصوص اجاره غرفه های بازار روز فاز2
آگهی مزایده عمومی در خصوص اجاره غرفه های بازار روز فاز2
1397/دي/11 13:24:9

آگهی مزایده عمومی در خصوص اجاره غرفه های بازار روز فاز2

مهلت فروش اسناد:97/10/18 لغایت 97/10/29

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید