شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
ساماندهی هیئت مدیره  مجتمع های مسکونی شهرجدید هشتگرد در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار گرفت
ساماندهی هیئت مدیره مجتمع های مسکونی شهرجدید هشتگرد در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار گرفت
1399/ارديبهشت/30 13:49:53

ساماندهی وضعیت مجتمع های مسکونی از اولویتهای پیش روی شورای اسلامی و شهرداری شهر جدید هشتگرد در شش ماهه نخست سال جاری می باشد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی ، با توجه به اینکه مکاتبات و نشستهای مقدماتی با ارگانهای ذیربط در راستای این ساماندهی صورت پذیرفته است ، این فرآیند در شش ماهه نخست سال جاری عملیاتی خواهد شد.
این طرح در راستای جامه عمل پوشاندن به بند دوم از ماده ۸۰ قانون اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی است که اشعار می دارد :
بررسی و شناخت کمبودها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی می باشد.
نشست ساماندهی هیئت مدیره مجتمع های مسکونی ، ابتدای امسال با حضور اعضاى شوراى شهر ، هیئت مدیره شرکت عمران ، نماینده فرمانداری ، فرمانده کلانتری و نماینده شهرداری در محل شوراى اسلامى برگزار شد و متعاقب آن کارگروه مربوطه در حال تدوین اساسنامه و شرح وظایف می باشد تا با شکل گیری قوانین ، موضوعات مجتمع ها حل و فصل گردد.