شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات زمین مسکونی واقع در فاز 7 شهر جدید هشتگرد
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات زمین مسکونی واقع در فاز 7 شهر جدید هشتگرد
1399/تير/24 11:13:28

آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات زمین مسکونی واقع در فاز 7 شهر جدید هشتگرد

مهلت فروش اسناد:99/4/31لغایت 99/5/9

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید