شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجرای پروژه
آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجرای پروژه
1399/تير/3 8:6:52

آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجرای پروژه ها

مهلت فروش اسناد:99/4/9 لغایت 99/4/18

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید