شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/9
متن خبر
(آگهی مناقصه عمومی در خصوص جمع آوری سگهای ولگرد(حیوانات ناقل بیماری
(آگهی مناقصه عمومی در خصوص جمع آوری سگهای ولگرد(حیوانات ناقل بیماری
1399/تير/18 9:29:11

(آگهی مناقصه عمومی در خصوص جمع آوری سگهای ولگرد(حیوانات ناقل بیماری

مهلت فروش اسناد:99/4/12 لغایت 99/4/21

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید