شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
امیرکمالی سرپرست شهرداری شهرجدید هشتگرد شد
امیرکمالی سرپرست شهرداری شهرجدید هشتگرد شد
1399/تير/1 13:41:56

امیرکمالی سرپرست شهرداری شهرجدید هشتگرد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، با تقدیم استعفای اصغر آقائی به شورای اسلامی و موافقت با این استعفا، ناصر امیرکمالی از سوی شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد برای سمت سرپرستی شهرداری انتخاب شد.

گفتنی است امیرکمالی که از طرف شورای اسلامی به عنوان سرپرست انتخاب گردیده است، پیش تر نیز مدتی عهده دار سرپرستی شهرداری بوده است.

۲۹ خرداد ۹۹