شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
توزيع كتاب
توزيع كتاب "رئيس خانه يا كارمند اداره" در شهردارى و ساير ادارات شهرجديد هشتگرد
1399/تير/8 7:59:29

توزيع كتاب "رئيس خانه يا كارمند اداره" در شهردارى و ساير ادارات شهرجديد هشتگرد
همزمان با ولادت كريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه (س) كتاب "رئيس خانه يا كارمند اداره" مابين بانوان شاغل شهردارى و ساير ادارات شهر توزيع گرديد.
اين كتاب كه به همت معاونت فرهنگى شهردارى و همكارى نهاد كتابخانه هاى شهرستان تهيه گرديده است باموضوعى كاربردى ضمن برگزارى مسابقه اى تحت اين عنوان به بررسى موضوعات مهم و مبتلا به اكثر كارمندان خانم مى پردازد.
شايان ذكر است اين طرح كه با استقبال مواجه شده است در ساير ادارات شهرستان نيز اجرائى خواهد شد.