شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
نرخ كرايه هاى مصوب سيستم حمل و 
نقل عمومى شهرجديد هشتگرد در سال ٩٩
نرخ كرايه هاى مصوب سيستم حمل و نقل عمومى شهرجديد هشتگرد در سال ٩٩
1399/تير/9 11:42:33

نرخ كرايه هاى مصوب سيستم حمل و
نقل عمومى شهرجديد هشتگرد در سال ٩٩

خواهشمند است شهروندان محترم درصورت مواجهه با درخواست كرايه مازاد بر نرخ هاى مصوب اعلام شده، شماره پلاك خودرو مورد نظر را به سازمان نظارت بر حمل و نقل عمومى شهردارى شهرجديد هشتگرد به شماره ٤٤٢٦٦٥٥٧ اعلام نمايند.