شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
ضلع شمالی بوستان گلستان شهرجديد هشتگرد تأمين روشنایی شد
ضلع شمالی بوستان گلستان شهرجديد هشتگرد تأمين روشنایی شد
1399/خرداد/25 14:17:56

ضلع شمالی بوستان گلستان شهرجديد هشتگرد تأمين روشنایی شد.
🔅شايان ذكر است روشنايى اين بوستان به علت دزدی سيم هاى برق و آسیب رساندن به چراغ ها خاموش شده بود كه ضلع شمالى بوستان به همت واحد تأسيسات شهردارى تأمين روشنايى شد و به زودی ضلع جنوبى آن نيز روشن خواهد شد.
🔅خواهشمند است شهروندان محترم ضمن جلوگيرى از آسيب به مبلمان شهرى توسط افراد تخريبگر و سودجو درصورت مواجهه با اينگونه موارد موضوع را در تماس با تلفن ٤٤٢٦٦٤٠٠ الى ٣ شهردارى شهرجديد هشتگرد و يا سامانه پليس ١١٠ اطلاع رسانى نمايند.
#من_از_شهرم_محافظت_مى_كنم