شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/9
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص احداث پروژه
آگهی مناقصه عمومی در خصوص احداث پروژه
1399/مهر/12 12:56:12

آگهی مناقصه عمومی در خصوص احداث پروژه

مهلت فروش اسناد:99/7/6 لغایت 99/7/15

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید.