شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
آگهی تجدید مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات زمین مسکونی واقع در فاز 7-ناحیه 2-منطقه 4
آگهی تجدید مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات زمین مسکونی واقع در فاز 7-ناحیه 2-منطقه 4
1398/آذر/27 9:56:50

آگهی تجدید مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات زمین مسکونی واقع در فاز 7-ناحیه 2-منطقه 4

مهلت فروش اسناد:98/10/4 لغایت 98/10/15

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید