شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
آگهی تجدید مزایده در خصوص فروش قطعات زمین با کاربری مسکونی
آگهی تجدید مزایده در خصوص فروش قطعات زمین با کاربری مسکونی
1398/بهمن/15 13:1:30

آگهی تجدید مزایده در خصوص فروش قطعات زمین با کاربری مسکونی

مهلت فروش اسناد:98/11/20 لغایت 98/11/29

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید