شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
آگهی مزایده عمومی و مجدد در خصوص اجاره اماکن و واحد های تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد
آگهی مزایده عمومی و مجدد در خصوص اجاره اماکن و واحد های تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد
1398/خرداد/23 10:28:19

آگهی مزایده عمومی و مجدد در خصوص اجاره اماکن و واحد های تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد

مهلت فروش اسناد:98/3/28 لغایت 98/4/6

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید