شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
با پرداخت عوارض ناچیز ۱۳۹۸ مفاصا حساب نوسازی اخذ نمایید.
با پرداخت عوارض ناچیز ۱۳۹۸ مفاصا حساب نوسازی اخذ نمایید.
1398/خرداد/23 11:19:55

با پرداخت عوارض ناچیز ۱۳۹۸ مفاصا حساب نوسازی اخذ نمایید.