شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
آگهی مزایده در خصوص فروش قطعات زمین مسکونی واقع در فاز 7- ناحیه 2- منطقه 4
آگهی مزایده در خصوص فروش قطعات زمین مسکونی واقع در فاز 7- ناحیه 2- منطقه 4
1398/شهريور/26 10:10:44

       شهرداری شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر به 661/96/ 5 ش مورخ 98/6/23 نسبت به فروش قطعات زمین مسکونی واقع در فاز 7- ناحیه 2- منطقه 4 به شرح جدول ذیل اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت 10روز کاری جهت دريافت اسناد به نشاني :كيلومتر 65 آزادراه تهران قزوين شهر جديد هشتگرد شهرداري شهرجديدهشتگرد- تلفن تماس : 02644266400 - امور قراردادها مراجعه نمايند.

1) مهلت فروش اسناد : از تاریخ 98/7/4 لغایت 98/7/15  

2) مهلت قبول پيشنهادات و تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری (14:30) روز سه شنبه مورخ 98/7/16 واحد حراست

3) زمان گشایش پیشنهادات : روز چهارشنبه مورخ 98/7/17

4) درصورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

5) شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

6) كليه هزينه هاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين هزينه كارشناسي رسمي دادگستري به عهده برنده مزايده مي باشد .

7­) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.

8­­­­­­­­­­­­­) هزینه فروش اسناد 500/000ريال می باشد.