شهرداری شهر جدید هشتگرد
1401/تير/11
لیست اخبار

پسماند خشک خود را به پول تبدیل کنید

شهرداری شهرجدید هشتگرد با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت پاکسازان امید شهر اقدام به خرید و راه اندازی اولین دستگاه هوشمند تفکیک پسماند خشک از مبدا در شهرجدید هشتگرد نمود.

1400/1/25 13:4:47