شهرداری شهر جدید هشتگرد
1402/فروردين/8
لیست اخبار
طرح دائمی ساماندهی وانت بارها و دستفروشان سطح شهر جدید هشتگرد

طرح دائمی ساماندهی وانت بارها و دستفروشان سطح شهر

1400/12/12 22:46:42