شوراي اسلامي  شهر جديد هشتگرد
1401/تير/11
متن خبر
گزارش درآمد و هزینه کرد شهرداری شهر جدید هشتگرد در 3 ماهه اول سالجاری1399
گزارش درآمد و هزینه کرد شهرداری شهر جدید هشتگرد در 3 ماهه اول سالجاری1399
1399/تير/24 10:29:3

گزارش درآمد و هزینه کرد شهرداری شهر جدید هشتگرد در 3 ماهه اول سالجاری1399

درآمد

(3+2+1)

مجموع هزینه (جاری و عمرانی)

(3)

هزینه تملک دارائیهای مالی و تعهدات قطعی شده سنواتی

(2)

هزینه تملک

دارائیهای سرمایه ای

(1)

هزینه اقتصادی

ماه

ردیف

7.399.566.856

0

0

0

0

فروردین

1

44.185.222.115

23.120.479.747

0

248.900.000

22.871.579.747

اردیبهشت

2

52.712.947.978

48.110.918.704

2.776.826.178

1.751.973.679

43.582.118.847

خرداد

3

104.297.736.949

71.231.398.451

-

-

-

مجموع

4