شوراي اسلامي  شهر جديد هشتگرد
1401/تير/11
متن خبر
گزارش درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 98 شهرداری شهر جدید هشتگرد
گزارش درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 98 شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/تير/23 22:40:29

گزارش درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 98 شهرداری شهر جدید هشتگرد

درآمد( میلیون ریال)

هزینه(میلیون ریال)

781/943

درآمد

110/770

وظیفه خدمات اداری

 

 

173/045

وظیفه خدمات شهری

 

 

508/902

وظیفه عمرانی

781/943

درآمد

792/718

هزینه ها