شوراي اسلامي  شهر جديد هشتگرد
1401/آذر/9
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر(قسمت چهارم)

وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر(قسمت چهارم)


تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

ادامه مطلب
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر(قسمت سوم)

وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر(قسمت سوم)


تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

ادامه مطلب
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر(قسمت دوم)

وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر(قسمت دوم)


برنامه ریزی در خصوص مشارکت کردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی ، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط

ادامه مطلب
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر


بررسی و شناخت کمبودها ، نیازهاو نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط

ادامه مطلب
اخبار