شهرداری شهر جدید هشتگرد
1397/بهمن/27
آگهی مناقصه عمومی خرید گل و گیاه

آگهی مناقصه عمومی خرید گل و گیاه


آگهی مناقصه عمومی خرید گل و گیاه به مبلغ 3/000/000/000 مهلت فروش اسناد:97/8/21 لغایت 97/9/1

ادامه مطلب
اخبار
گامی دیگر از شهرداری شهرجدید هشتگرد در جهت تحقق دولت الکترونیک

شهرداری شهرجدید هشتگرد به سیستم ایجاد شناسنامه واحد ملک کد یکتا پیوست

1397/11/2 14:16:43