شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/آذر/17
متن خبر
مجيد رحيمى نژاد مدير حوزه شهردارى شهرجديد هشتگرد شد.
مجيد رحيمى نژاد مدير حوزه شهردارى شهرجديد هشتگرد شد.
1400/مهر/14 14:30:56

محسن آسوبار طی حکمی مدير حوزه شهردار را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، دکتر آسوبار طی حکمی مجيد رحيمى نژاد را به سمت مدير حوزه شهردار منصوب کرد.
در این حکم از مديرحوزه شهردار خواسته شده تا ضمن مديريت موضوعات شهردارى تعامل سازنده اي با معاونين، مسئولين واحدها و پرسنل شهردارى داشته و موضوعات مختلف شهردارى را رصد نموده و در مسير صحيح و قانونى عمل نمايد.
مجيد رحيمى نژاد پیش از این در معاونت فرهنگى اجتماعى، حقوقى، مالى در دوره های پیشین عهده دار مسئوليت بوده است.
همچنین پیش از این، زكريا عطائى مدير حوزه شهردار در شهرداری شهرجدید هشتگرد بوده است.

اطلاعیه

تبلیغات