شهرداری شهر جدید هشتگرد
1398/فروردين/31
آگهی مناقصه عمومی خرید گل و گیاه

آگهی مناقصه عمومی خرید گل و گیاه


آگهی مناقصه عمومی خرید گل و گیاه به مبلغ 3/000/000/000 مهلت فروش اسناد:97/8/21 لغایت 97/9/1

ادامه مطلب
اخبار